Zoeken

Over AGSO  /  Privacyverklaring met betrekking tot onze diensten

Privacyverklaring met betrekking tot onze diensten

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist, afgekort AGSO KNOKKE-HEIST is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring kan u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

AGSO KNOKKE-HEIST
’t Walletje 104/101
8300 Knokke-Heist
Telefoon : 050/442.500

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Uw persoonsgegevens worden door AGSO KNOKKE-HEIST verwerkt overeenkomstig de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Afhankelijk van het beoogde doel, worden onder meer de volgende persoonsgegevens verzameld: persoonlijke identificatiegegevens, verbruiksgegevens, rijksregisternummer, aantal gedomicilieerden, …

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen op een beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Facturatie
 • Klachtenbehandeling
 • Behandeling schadegevallen
 • Technische dienstverlening (geplande werken, nieuwe tarieven,…)
 • Overheidsopdrachten
 • Afvalbeheer
De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het algemeen belang. AGSO Knokke-Heist handelt in overeenstemming met onder andere de volgende regelgeving:
 • Drinkwaterdecreet van 24 mei 2002;
 • Algemeen Waterverkoopreglement (Besluit Vlaamse Regering van 8 april 2011);
 • BIjzonder Waterverkoopreglement;
 • Reglement houdende de voorwaarden en tarieven tot het aansluiten op het drinkwater- en rioleringsnet van Knokke-Heist van 19 februari 2018;
 • Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003;
 • Algemene Politieverordening van Knokke-Heist.
In een beperkt aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld het versturen van nieuwbrieven, gebeurt de verwerking van de persoonsgegevens op basis 
van toestemming.

AGSO KNOKKE-HEIST gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Indien AGSO Knokke-Heist voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal u hierover worden ingelicht voor de aanvang van de verwerking.


Bepaalde persoonsgegevens verkrijgt AGSO Knokke-Heist rechtstreeks via het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hiervoor werden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer machtigingen verleend aan de drinkwaterbedrijven (resp. Machtiging 43/2007 d.d. 12/12/2007 en Machtiging 06/003 d.d. 15/01/2008).

AGSO Knokke-Heist maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij verwerken, vertrekken wij enkel aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of indien dit vereist is op basis van een wettelijke verplichting.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onder meer:
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting):
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen van de toegangskaarten voor het recyclagepark;
 • het afhandelen van schadegevallen ( verzekeringsmaatschappij);
 • Het uitvoeren van riolerings-en waterleidingswerken (aannemer).
Met deze derde partijen sluit AGSO Knokke-Heist verwerkingsovereenkomsten af waarin de nodige afspraken om de beveiliging en privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen worden opgenomen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Directe marketing

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het verstrekken van informatie ( o.a. nieuwsbrieven).
Indien u dit niet wenst, kan u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing per brief of via mail naar de hierboven vermelde adresgegevens.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger en enkel indien deze nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onder andere de volgende maatregelen worden genomen:
 • Alle personen die namens AGSO Knokke-Heist van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We trachten zoveel als mogelijk persoonsgegevens te pseudonimiseren en encrypteren;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Het recht om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij;
 • Het recht op verzet tegen profilering;
 • Het recht op intrekking van de toestemming indien de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op de voorafgaande toestemming;
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij uw verzoek behandelen. AGSO Knokke-Heist zal elk verzoek bekijken en nagaan of dit mogelijk is met het oog op de naleving van de doestellingen waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Indien er wordt overgegaan tot het wissen van bepaalde gegevens, kan dit een beperkte dienstverlening als resultaat hebben. Uw verzoek tot het uitoefenen van deze rechten zal door AGSO Knokke-Heist behandeld worden binnen de maand.

Privacybeleid op onze website

Op de websites van AGSO Knokke-Heist (https://www.twalletje.be/bc en https://www.agsoknokke-heist.be) vragen wij u soms om persoonlijke informatie om toegang te hebben tot delen van de website (bv. bij de inschrijving op de nieuwsbrief of voor de toegang van de e-bib aanbestedingen) of te kunnen genieten van bepaalde informatiestrekking (bv. de nieuwsbrief).

Via het gebruik van de website worden er ook bepaalde bezoekgegevens verwerkt aan de hand van cookies (zie cookiebeleid).

AGSO Knokke-Heist hecht veel belang aan de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AGSO Knokke-Heist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. 

Bewaartermijn

AGSO KNOKKKE-HEIST bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze werden ingezameld of dat wettelijk is bepaald.
Voor de waterleveringscontracten en recyclageparktoegangskaart is dit tot het einde van het contract.
Indien u uw toestemming intrekt voor de op basis van toestemming verwerkte persoonsgegevens, worden deze verwijderd.

Bezwaar en klachten

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door een brief te schrijven naar AGSO Knokke-Heist of door te mailen naar het hierboven vermelde mailadres. Wij kunnen u vragen u te legitimeren om misbruik te vermijden.
U heeft daarnaast ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtscommissie. 

Wijziging privacyverklaring

AGSO KNOKKE-HEIST kan de privacyverklaring wijzigen. AGSO Knokke-Heist zal deze wijziging altijd aankondigen via de website van AGSO Knokke-Heist, https://www.agsoknokke-heist.be/privacy.
Deze privacy verklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.


AGSO Knokke-Heist
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO