Zoeken

Home  /  Bouwen en Verbouwen  /  Aansluiting drinkwater  /  Verkaveling

Verkaveling

1 PRINCIPE

De verkavelaar zal in eigen naam en op zijn kosten de drinkwaterleiding aanleggen volgens de hierna vermelde voorwaarden. Hij staat in voor alle activiteiten die hiermee gepaard gaan (voorontwerp, ontwerp, bestek, aanbesteding, coördinatie der werken, voorlopige en definitieve oplevering) tot aan de overname door het Waterbedrijf.
 
De verkavelaar maakt aan het Gemeentelijk Waterbedrijf, 't Walletje 104/101 (Zone E) te 8300 Knokke-Heist over:
  • haar naam, adres, BTW-nummer;
  • naam, adres en telefoon van de persoon die contactpersoon voor de verkavelaar is;
  • het verkavelingsplan(schaal 1/500);
  • de uitdrukkelijke belofte de kosten van het ontwerp en de materialen te vereffenen.

2 ONTWERP

Het ontwerp van de drinkwaterleiding wordt op kosten van de verkavelaar door de technische dienst van het Waterbedrijf opgemaakt.
De kosten voor het opmaken van het ontwerp worden aan de verkavelaar aangerekend volgens het uurloon "werken en leveringen" en volgens het aantal uren aan het ontwerp gepresteerd door de technische dienst van het Waterbedrijf.
In het ontwerp zal rekening worden gehouden met de bestaande toevoer van drinkwater en met de toekomstige ontwikkelingen en het goed beheer van het leidingennet.
 
Het ontwerp bestaat uit een synoptisch plan van de leidingen, brandkranen en schoofkranen, aangevuld met een gedetailleerde materialenlijst en een raming van de kostprijs van de materialen. Het ontwerp zal binnen 2 maand na het indienen van de verkavelingsaanvraag bij het Waterbedrijf worden afgeleverd voor zover de kosten van het ontwerp reeds werden vereffend.
De verkavelaar maakt het bestek + plan op, rekening houdend met het door het Waterbedrijf afgeleverde ontwerp, en maakt deze in 4 exemplaren over aan het Waterbedrijf om bij de verkavelingsaanvraag te worden gevoegd.

3 MATERIAAL

Alle waterleidingsmaterialen (buizen, koppelstukken, verloopstukken, brandkranen, schoofkranen, hulpstukken, inclusief de aanboorzadels, afsluitkranen,en straatpotten voor de huisaansluitingen) wordt exclusief door het Waterbedrijf geleverd aan de verkavelaar, behalve bij schriftelijke instemming van het Waterbedrijf met een voorstel van de verkavelaar.
Het waterleidingsmateriaal wordt door het Waterbedrijf tegen de regelmentaire voorwaarden (januari 1992: aankoopprijs +25%) aan de verkavelaar verkocht.
De aanboorzadels + afsluitkranen + straatpotten voor huisaansluitingen worden door de verkavelaar kosteloos afgestaan aan het Waterbedrijf die ze volgens de bebouwing der kavels zal aanwenden.

4 AANVANG

De aannemer die door de verkavelaar belast is met de werken staat enkel onder diens toezicht.

Na de aanbesteding van de waterleidingswerken door de verkavelaar maakt deze aan het Waterbedrijf over:
  • de definitieve plannen;
  • de naam en het adres van de aannemer;
  • de planning der werken;
  • de lijst van het nodige materiaal;
  • de datum van gewenste levering van het materiaal.
De verkavelaar zal rekening houden met een leveringstermijn van circa 8 weken voor het materiaal. Het materiaal wordt ter beschikking gehouden in de magazijnen van het Waterbedrijf te Walletje 106 (Zone E) en moet door de verkavelaar of de aannemer worden afgehaald.

Het geleverde materiaal dient binnen de 30 dagen door de verkavelaar te worden betaald.

5 UITVOERING

De waterleiding zal volgens de regels van de kunst worden aangelegd (o.a. ligging, diepte, ...).
De aangeduide afsluiters en ondergrondse brandkranen moeten door de verkavelaar op de hoofdleiding worden geplaatst.
Behalve bij vermelding in het ontwerp dienen de aanboorzadels met afsluikraan en straatpot voor de huisaansluitingen NIET door de verkavelaar te worden geplaatst.
 
 
Alle materiaal zal hangbaar in gebruik zijn bij het Waterbedrijf.
De verkavelaar deelt het Waterbedrijf tijdig het tijdstip van de drukproef mee waarop een afgevaardigde wordt uitgenodigd.
De verbinding van het nieuw net met het bestaand net wordt door de verkavelaar uitgevoerd na samenspraak met de technische dienst van het Waterbedrijf.

6 EINDE DER WERKEN

Bij het einde van de waterleidingswerken maakt de verkavelaar volgende bescheiden over aan het Waterbedrijf:
een uitvoeringsplan; een proces-verbaal van de drukproef;
- de definitieve opmetingsstaat met de eenheidsprijzen voor werken en materialen;
- een copie van de officiële gedetailleerde kostprijs van de waterleiding.
De overname van de waterleiding gaat door samen met de overname van de wegeniswerken.
 
Na voltooiing van de waterleidingswerken wordt de waterleidingsinfrastructuur ten kosteloze titel aan het Waterbedrijf overgedragen.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO