Bouwen en verbouwen

Vraag tijdig uw drinkwateraftakking en uw keuring aan. Het waterbedrijf geeft u graag alle nodige adviezen. Dit kan nutteloze werken en kosten vermijden. Neem bij vragen over de realisatie van uw aftakking op het drinkwaternet contact op met onze technische dienst (050 442 500).

Drinkwateraftakking voor woning

Aanvraag veranderende aftakking

De aanvraag van een  veranderende aftakking of aansluiting wordt steeds ingediend door de eigenaar van het gebouw of de bouwheer, samen met alle noodzakelijke plannen.De bouwheer of eigenaar dient zijn aanvraag te richten naar het Gemeentelijk Waterbedrijf, 't Walletje 104/101 (Zone E) te  Knokke-Heist. Het formulier vind u hieronder terug.
 

Aanvraag nieuwe aftakking

In het geval van een goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning voor een nieuwbouw of een grote vernieuwbouw dient steeds, conform de bepalingen van dit reglement, zowel een "nieuwe aftakking op het openbaar waterdistributienetwerk” als een "aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnetwerk” te worden aangevraagd. Deze aanvraag, zowel voor een "nieuwe aftakking op het openbaar waterdistributienetwerk” als een "aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnetwerk”  dient te gebeuren op hetzelfde ogenblik.
 
Het waterbedrijf zal vervolgens contact opnemen om een afspraak te  regelen over de plaats van de aansluiting, de uitvoeringstermijnen en de betalingsaanvraag.
 
Na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier voor aftakking en een grondplan met de plaats van de watermeter(s) op aangeduid, ontvangt de bouwheer een brief voor betalen van de borg en een voorschotfactuur.  Dit moet betaald zijn 20 dagen voor de effectieve uitvoering van de drinkwateraftakking. Na het uitvoeren van de aftakking tot binnen, met eventuele bijkomende werken, zal een afrekeningsfactuur worden opgemaakt.
Bij een eengezinswoning dient de bouwheer de gewenste diameter van de watermeter te vermelden en dient hij te vermelden of de keuring door een externe keurder of door het waterbedrijf zal uitgevoerd worden.
Bij een meergezinswoning dient de bouwheer het aantal woongelegenheden en de diameter van een eventuele watermeter voor algemene delen te vermelden. Hij dient eveneens te vermelden of er een drukverhoging en/of waterverzachter gepland is en of de keuringen door een externe keurder of door het waterbedrijf zullen uitgevoerd worden.
 
De prijzen liggen vast na betaling van het voorschot.

 

Aftakking

Het tracé van de aan te leggen leidingen wordt zo kort mogelijk gehouden.  Deze is loodrecht op de rooilijn en rechtlijnig.
Paalt het gebouw aan de openbare weg volstaat het een gat in de keldermuur te voorzien met een minimale diameter van 8 cm op een diepte van 80 cm onder het maaiveld. Paalt de woning niet aan de openbare weg dan moet de bouwheer een koker met trekdraad aanleggen vanaf de rooilijn tot in het gebouw.  Deze koker heeft een minimum diameter van 8 cm en wordt vorstvrij geplaatst op een diepte van 80 cm.  Bij voorkeur wordt er geen geribbelde wachtbuis geplaatst omdat de waterleiding daar moeilijk in kan aangebracht worden.  Indien het waterbedrijf er niet in slaagt om de aftakkingsbuis in de wachtbuis aan te brengen dient de bouwheer deze leiding zelf aan te brengen. Het afdichten van de doorvoergaten is een last van de bouwheer.
 
De aftakking van eengezinswoningen gebeurt d.m.v. één ononderbroken polyethyleenbuis (PE) Ø 32 mm, of op aanvraag (PE) Ø 50 mm (metrische maten!).
Is de afstand van de watermeter tot de rooilijn meer dan 10 meter, dan MOET de bouwheer deze leiding zelf aanbrengen.  Is de afstand kleiner dan 10 meter, dan MAG de bouwheer de leiding zelf aanbrengen of laten aanbrengen door het waterbedrijf tegen het vastgestelde tarief per lopende meter.De leiding in een kelder MOET door het waterbedrijf geplaatst worden tegen het vastgestelde tarief per lopende meter.
 
Om zeker te zijn dat de juiste buis geplaatst wordt, dient de bouwheer de nodige PE Ø 32 mm of PE Ø 50 mm tegen kostende prijs te komen afhalen in het magazijn van het waterbedrijf. Deze buizen worden aangerekend aan de persoon of bedrijf die het materiaal komt afhalen. Verwarring kan optreden met maten in duim, welke door het waterbedrijf niet getolereerd worden.Het waterbedrijf behoudt zich het recht voor, de watermeter niet te plaatsen bij negeren van de hoger vernoemde opmerking. 
 
De aftakking op de distributieleiding en het aankoppelen van de watermeter wordt steeds door het waterbedrijf uitgevoerd. De veiligheidsafsluiter door het waterbedrijf geplaatst vóór de watermeter(s) mag, behalve in een noodgeval, NOOIT door de abonnee gebruikt worden.Niettegenstaande het waterbedrijf zelf een afsluitkraan en terugslagklep na de watermeter plaatst, worden deze niet door het waterbedrijf onderhouden en/of vervangen: deze afsluitkraan en terugslagklep behoren voortaan tot de binneninstallatie.  Daarna volgt verplicht een eind buigbare leiding om het vervangen van de watermeter mogelijk te maken en een afsluitkraan door de bouwheer aan te brengen.
 
Er mag GEEN verbinding bestaan tussen de binnenleiding bediend door water komende uit het  stadsnet en regenwater mogelijks via een hydrofoorgroep.  Het waterbedrijf behoudt zich het recht voor de watermeter NIET te plaatsen bij gebrek aan de hoger vernoemde opmerkingen.  Alle installaties afwaarts van de watermeter moeten worden geplaatst, worden hersteld en in goede staat worden onderhouden door de zorgen en op kosten van de abonnee, zonder de minste verantwoordelijkheid van het waterbedrijf. 
 
Er moet in het aan te sluiten gebouw voldoende ruimte zijn voor het plaatsen en onderhouden van de watermeter en bijhorigheden.  Deze ruimte heeft een vrije hoogte van minstens 180 cm en een horizontale, werkbare vrije afstand van 90 cm ten opzichte van de ganse breedte van de muur waarop de watermeter moet worden aangebracht. Volgende ruimte moet beschikbaar zijn op de muur om de watermeter te kunnen plaatsen :
-      een watermeter ø 20 mm : 100 cm breed op 30 cm hoog;
-      een watermeter Ø 40 mm : 150 cm breed op 50 cm hoog 
 
De watermeter wordt boven het niveau van de vloer geplaatst doch tot op een maximumhoogte van 180 cm.Indien de door de bouwheer ter beschikking gestelde ruimte hieraan niet voldoet, dient de bouwheer de nodige aanpassingen op zijn kosten te doen, zoniet zullen de bijkomende kosten voor het plaatsen van de watermeter(s) en bijhorigheden aan de bouwheer worden aangerekend.
 
Voor meergezinswoningen (appartementsgebouwen) gelden er bijkomende voorschriften.Voor meer informatie betreffende aftakking voor meergezinswoningen klik hier
 
 

 
 
Aanvraag veranderende aftakking
DELETE DETAILS


Editeer

Tijdelijke aftakking werf

Vooraleer de aftakking tot binnen uitgevoerd kan worden, kan er water voorzien worden op de werf aan het geldende tarief. De aanvraag voor een werfaftakking kan enkel gebeuren door de bouwheer, en dit samen met de aanvraag voor de definitieve aftakking.

De werfaftakking wordt enkel geplaatst, hetzij op de oude aftakking, hetzij op de nieuwe aftakking. De gebruiker dient er voor te zorgen dat de watermeter van deze werfaftakking nooit defect kan raken, dat deze watermeter steeds beschermd is tegen de vorst, vallende stenen, enz. In het geval van vorstschade aan de watermeter, zal ook het verlies aan drinkwater worden aangerekend.

Vooraleer de werfaftakking kan uitgevoerd worden dient het voorschot voor de werfaftakking en de definitieve aftakking betaald te zijn. Er kan een voorlopige watermeter worden geplaatst op de bestaande aftakking van een afgebroken gebouw of op een nieuwe aftakking.Als de nieuwe aftakking niet kan herbruikt worden voor de definitieve aftakking vervalt het tarief van de werfaftakking en zal deze aangerekend worden aan het tarief van een eengezinswoning.

Deze kosten en de kosten van waterverbruik in deze periode worden steeds aan de bouwheer aangerekend.


Editeer

Drinkwateraftakking voor appartementsgebouw

(Ver)bouwt u een appartementsgebouw dan dient het voorzien te worden van individuele watermeters.
 
Bij individuele bemetering wordt er voor elke wooneenheid een afzonderlijke watermeter voorzien, al dan niet na een (reeds geplaatste) hoofdwatermeter. Dankzij dit systeem kan het waterverbruik voor elke wooneenheid apart worden geregistreerd.
 
Individuele bemetering is volgens het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR) verplicht bij nieuw te bouwen appartementen of bij de uitgebreide verbouwing ervan.
Download het waterverkoopreglement: Klik hier
 
Als er een drukverhoging en/of waterverzachter gepland is zal het waterbedrijf een bypass moeten voorzien vòòr de verdeelkolom van watermeters. Deze bypass wordt aangerekend aan de geldende tarieven.
Als er een waterverzachter gepland is dient het waterbedrijf een watermeter te voorzien voor de spoelleiding van de waterverzachter. Deze wordt aangerekend aan het tarief van een woongelegenheid. 
 
Voor de aftakking van een meergezinswoning is meestal een PE-buis Ø 50 mm (metrische maat!) vereist, op aanvraag wordt de aftakking in PVC Ø 90 uitgevoerd.
 
De ruimte waar de watermeters geplaatst zijn moet steeds gemakkelijk toegankelijk zijn voor de bewoners van het gebouw en voor de aangestelden van het waterbedrijf.Er moet in het aan te sluiten gebouw voldoende ruimte zijn voor het plaatsen en onderhouden van de watermeters en bijhorigheden.  Deze ruimte heeft een vrije hoogte van minstens 180 cm en een horizontale, werkbare vrije afstand van 90 cm ten opzichte van de ganse breedte van de muur waarop de watermeters moeten worden aangebracht.Op deze muur moeten volgende oppervlakken voorbehouden worden voor het plaatsen van de watermeters:Voor een meergezinswoning met X-aantal watermeters: 150 cm breed op (X-aantal keer 20 cm) hoog. Voor een watermeter voor de brandleiding moet bijkomend een hoogte van 50 cm voorzien worden.Alle watermeters worden boven het niveau van de vloer geplaatst doch tot op een maximumhoogte van 180 cm.Indien de door de bouwheer ter beschikking gestelde ruimte hieraan niet voldoet, dient de bouwheer de nodige aanpassingen op zijn kosten te doen, zo niet zullen de bijkomende kosten voor het plaatsen van de watermeters en bijhorigheden aan de bouwheer worden aangerekend.Het tellerlokaal dient zich binnen de 5 meter van de buitengevel te bevinden.  
(0 bytes)

Editeer

Verkavelingen

1 PRINCIPE

De verkavelaar zal in eigen naam en op zijn kosten de drinkwaterleiding aanleggen volgens de hierna vermelde voorwaarden. Hij staat in voor alle activiteiten die hiermee gepaard gaan (voorontwerp, ontwerp, bestek, aanbesteding, coördinatie der werken, voorlopige en definitieve oplevering) tot aan de overname door het Waterbedrijf.
 
De verkavelaar maakt aan het Gemeentelijk Waterbedrijf, 't Walletje 104/101 (Zone E) te 8300 Knokke-Heist over:
  • haar naam, adres, BTW-nummer;
  • naam, adres en telefoon van de persoon die contactpersoon voor de verkavelaar is;
  • het verkavelingsplan(schaal 1/500);
  • de uitdrukkelijke belofte de kosten van het ontwerp en de materialen te vereffenen.

2 ONTWERP

Het ontwerp van de drinkwaterleiding wordt op kosten van de verkavelaar door de technische dienst van het Waterbedrijf opgemaakt.
De kosten voor het opmaken van het ontwerp worden aan de verkavelaar aangerekend volgens het uurloon "werken en leveringen" en volgens het aantal uren aan het ontwerp gepresteerd door de technische dienst van het Waterbedrijf.
In het ontwerp zal rekening worden gehouden met de bestaande toevoer van drinkwater en met de toekomstige ontwikkelingen en het goed beheer van het leidingennet.
 
Het ontwerp bestaat uit een synoptisch plan van de leidingen, brandkranen en schoofkranen, aangevuld met een gedetailleerde materialenlijst en een raming van de kostprijs van de materialen. Het ontwerp zal binnen 2 maand na het indienen van de verkavelingsaanvraag bij het Waterbedrijf worden afgeleverd voor zover de kosten van het ontwerp reeds werden vereffend.
De verkavelaar maakt het bestek + plan op, rekening houdend met het door het Waterbedrijf afgeleverde ontwerp, en maakt deze in 4 exemplaren over aan het Waterbedrijf om bij de verkavelingsaanvraag te worden gevoegd.

3 MATERIAAL

Alle waterleidingsmaterialen (buizen, koppelstukken, verloopstukken, brandkranen, schoofkranen, hulpstukken, inclusief de aanboorzadels, afsluitkranen,en straatpotten voor de huisaansluitingen) wordt exclusief door het Waterbedrijf geleverd aan de verkavelaar, behalve bij schriftelijke instemming van het Waterbedrijf met een voorstel van de verkavelaar.
Het waterleidingsmateriaal wordt door het Waterbedrijf tegen de regelmentaire voorwaarden (januari 1992: aankoopprijs +25%) aan de verkavelaar verkocht.
De aanboorzadels + afsluitkranen + straatpotten voor huisaansluitingen worden door de verkavelaar kosteloos afgestaan aan het Waterbedrijf die ze volgens de bebouwing der kavels zal aanwenden.

4 AANVANG

De aannemer die door de verkavelaar belast is met de werken staat enkel onder diens toezicht.

Na de aanbesteding van de waterleidingswerken door de verkavelaar maakt deze aan het Waterbedrijf over:
  • de definitieve plannen;
  • de naam en het adres van de aannemer;
  • de planning der werken;
  • de lijst van het nodige materiaal;
  • de datum van gewenste levering van het materiaal.
De verkavelaar zal rekening houden met een leveringstermijn van circa 8 weken voor het materiaal. Het materiaal wordt ter beschikking gehouden in de magazijnen van het Waterbedrijf te Walletje 106 (Zone E) en moet door de verkavelaar of de aannemer worden afgehaald.

Het geleverde materiaal dient binnen de 30 dagen door de verkavelaar te worden betaald.

5 UITVOERING

De waterleiding zal volgens de regels van de kunst worden aangelegd (o.a. ligging, diepte, ...).
De aangeduide afsluiters en ondergrondse brandkranen moeten door de verkavelaar op de hoofdleiding worden geplaatst.
Behalve bij vermelding in het ontwerp dienen de aanboorzadels met afsluikraan en straatpot voor de huisaansluitingen NIET door de verkavelaar te worden geplaatst.
 
 
Alle materiaal zal hangbaar in gebruik zijn bij het Waterbedrijf.
De verkavelaar deelt het Waterbedrijf tijdig het tijdstip van de drukproef mee waarop een afgevaardigde wordt uitgenodigd.
De verbinding van het nieuw net met het bestaand net wordt door de verkavelaar uitgevoerd na samenspraak met de technische dienst van het Waterbedrijf.

6 EINDE DER WERKEN

Bij het einde van de waterleidingswerken maakt de verkavelaar volgende bescheiden over aan het Waterbedrijf:
een uitvoeringsplan; een proces-verbaal van de drukproef;
- de definitieve opmetingsstaat met de eenheidsprijzen voor werken en materialen;
- een copie van de officiële gedetailleerde kostprijs van de waterleiding.
De overname van de waterleiding gaat door samen met de overname van de wegeniswerken.
 
Na voltooiing van de waterleidingswerken wordt de waterleidingsinfrastructuur ten kosteloze titel aan het Waterbedrijf overgedragen.

(0 bytes)

Editeer

Reglement houdende de voorwaarden en tarieven tot het aansluiten op het drinkwater- en rioleringsnet van Knokke-Heist