Kortingen / Vrijstellingen

Vrijstelling wegens sociale redenen

1. Vrijstelling wegens sociale redenen cfr wettelijke bepalingen

 
De toepassing van de vrijstelling en de compensatie is gebaseerd op de bepalingen opgenomen in het artikel 16 sexies van het decreet "Water bestemd voor menselijke aanwending” van 24 mei 2002, ingevoerd via het Decreet houdende bepalingen ter begeleiding van de begroting 2008 (Staatsblad 31/12/2007 Ed1). Deze nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2008.
 

1.1 Voorwaarden

Als rechthebbende in 2019 dient u te voldoen aan volgende voorwaarden:
 
- op 1 januari 2019 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Knokke-Heist.
- op 1 januari 2019 aan één van de volgende voorwaarden voldoen en daarvan het bewijs uiterlijk 31 december 2019 indienen bij AGSO Waterbedrijf.
1.  het leefloon, toegekend door het OCMW (geen bewijs vereist);
2. de inkomensgarantie voor ouderen, vanwege de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel;
3. een tegemoetkoming voor gehandicapten, (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) vanwege de FOD Sociale Zekerheid, Administratief Centrum Kruidtuin,Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 100 te 1000 Brussel
De tussenkomst bestaat uit :

Tot 31/12/2015 bestond deze tussenkomst uit
 • 10 m³ bijkomend gratis water per persoon in het gezin;
 • vrijstelling voor de gemeentelijke saneringsbijdrage tot 25 m³ per persoon in het gezin
 • vrijstelling voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage
 • vrijstelling van de abonnementsvergoeding voor de desbetreffende wooneenheid
   

Per 1/1/2016 bestaat deze tussenkomst uit

 • een korting van 80 % op het globale factuurbedrag (waterverbruik, bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage, vast recht).
De tussenkomst geldt enkel voor het verbruik op het adres waar de aanvrager gedomicilieerd is.
 

1.2 Toekenning

Voor een verbruiker met een individuele watermeter wordt de tussenkomst rechtstreeks op de waterfactuur verrekend.
Voor een verbruiker op een algemene watermeter wordt een compensatie uitbetaald.
 
De gegevens gebruikt bij de automatische toekenning van de vrijstelling of compensatie werden bekomen bij het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hiervoor werden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer machtigingen verleend aan de drinkwatermaatschappijen (resp. Machtiging 43/2007 dd. 12/12/2007 en Machtiging 06/003 dd 15/01/2008).
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 gewijzigd bij wet van 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt de drinkwatermaatschappij uw persoonsgegevens met het oog op de toekenning van de compensatie of vrijstelling.
Overeenkomstig de wet heeft u recht op toegang en verbetering van uw gegevens.
 
 

2. Vrijstelling wegens sociale redenen door het waterbedrijf

 
Het AGSO Knokke-Heist, afdeling Waterbedrijf verleent eveneens een tussenkomst in de kostprijs van het waterverbruik voor bepaalde categorieën personen.
(Samenvatting van het reglement, vastgesteld door de gemeenteraad op 29/03/2007, gewijzigd op 3/12/2013 door de raad van bestuur AGSO Knokke-Heist).
 
 
 

2.1 Voorwaarden

Als rechthebbende in 2019 dient u te voldoen aan volgende voorwaarden:
 

- op 1 januari 2019 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Knokke-Heist.
- op 1 januari 2019 aan één van de volgende voorwaarden voldoen en daarvan het bewijs uiterlijk 31 december 2019 indienen bij AGSO Waterbedrijf
1. een verhoogde kinderbijslag wegens mindervaliditeit toegekend voor een lid van het gezin en mits het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin gedurende het vorige belastingjaar (inkomsten 2017) niet hoger is dan 18.335,43 euro, verhoogd met 3.394,38 euro per persoon ten laste;
 
2. minstens 2 kinderen fiscaal ten laste hebben en mits het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin gedurende het vorige belastingjaar (inkomsten 2017) niet hoger is dan 18.335,43 euro verhoogd met 3.394,38 euro per persoon ten laste;
 
3. een collectieve schuldenregeling, bekomen van de Beslagrechter
 
 
De tussenkomst bestaat uit:

Tot 31/12/2015 bestond deze tussenkomst uit
 • 10 m³ bijkomend gratis water per persoon in het gezin;
 • vrijstelling voor de gemeentelijke saneringsbijdrage tot 25 m³ per persoon in het gezin;    
 • vrijstelling van de abonnementsvergoeding voor de desbetreffende wooneenheid

Per 1/1/2016 bestaat deze tussenkomst uit

 • een korting van 80 % op het waterverbruik en het vast recht drinkwater
 • een korting van 80% op de gemeentelijke saneringsbijdrage en het vast recht gemeentelijke sanering

 

(0 bytes)

Editeer

Vrijstelling wegens ecologische redenen (IBA)

Kleinverbruikers met een eigen goedgekeurde particuliere waterzuivering of IBA (= individuele behandeling afvalwater) voor hun huishoudelijk afvalwater kunnen een vrijstelling krijgen op de saneringsbijdrage zuivering en de saneringsbijdrage afvoer, op voorwaarde dat de zuiveringsinstallatie gebouwd werd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwater-zuiveringsinstallatie. Zij dienen een attest aan te vragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het water geleverd wordt.
 
Het toegekende attest blijft 5 jaar geldig en moet aan het waterbedrijf  bezorgd worden binnen de 12 maanden na aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage. De vrijstelling geldt niet indien de IBA aangelegd werd nadat de woning aansluitbaar was op het rioleringsnet. Wordt de woning nadien wel aansluitbaar op het rioleringsnet, dan vervalt de vrijstelling na maximum 5 jaar. Iedereen is immers verplicht om aan te sluiten op een riolering zodra dit mogelijk is. Wanneer het drinkwater ook voor professionele doeleinden wordt gebruikt, zal de vrijstelling niet via de waterfactuur worden verrekend, maar zal u een compensatie ontvangen.
 

Voorwaarden om te genieten van vrijstelling

 • Uw IBA ligt volgens het zoneringsplan van uw gemeente1 in een individueel te zuiveren zone of uw IBA werd aangelegd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 • U heeft het jaar voorafgaand aan uw waterfactuur uw huishoudelijk afvalwater gezuiverd met behulp van een IBA.
 • Uw IBA voldoet aan de normen zoals opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving.


Editeer

Vrijstelling wegens economische redenen

Als u vanuit uw economische activiteit kan aantonen dat u minder water loost dan dat u opneemt, heeft u recht op een korting.

Wie komt in aanmerking voor een korting?

 
Landbouwers voeren een groot deel van hun water niet af via riolering of grachtenstelsel. Dit water wordt immers gebruikt als irrigatiewater voor hun akkers, drinkwater voor hun dieren, enz. Daarom kunnen zij op basis van hun economische activiteit een korting bekomen op hun saneringsbijdrage. Die korting steunt op cijfermateriaal afkomstig van VMM.
 
Bedrijven die duidelijk minder water lozen dan dat zij verbruiken, betalen enkel saneringsbijdrage op basis van de hoeveelheid geloosde m³ water. Dit kan bv. bij bedrijven die water verwerken in hun producten, bedrijven die hun water deels hergebruiken of bedrijven waarbij veel water verdampt tijdens het productieproces. Om in aanmerking te komen dient het bedrijf een milieuvergunning te hebben zoals bedoeld in het decreet van 28 juni 1985 én moet het minimale verschil tussen het reëel geloosd volume water en het volume opgenomen water (zowel drinkwater als eigen waterwinning) meer dan 20 % of 500 m³ op jaarbasis zijn. De berekening van de korting gebeurt op basis van cijfers van VMM.

(0 bytes)

Editeer

Kosteloze verbruikersschijf

Bij decreet van 20 december 1996 heeft de Vlaamse regering beslist om vanaf 1 januari 1997 aan elke gedomicilieerde (= ingeschreven op dat adres) verbruiker 15 m³ per jaar kosteloos toe te kennen aan de geldende eenheidsprijs van een m³ drinkwater, zonder saneringsbijdragen. 

Om het aantal kosteloze verbruiksschijven van 15 m³ toe te kennen, wordt sinds 1 januari 1998 rechtstreeks gebruik gemaakt van de gegevens van het Rijksregister. 


15 m³, dat is 15.000 liter drinkwater per persoon van het gezin. Men gebruikt hiervoor de gegevens die op 1 januari van dat jaar gelden.
 
AGI = aantal gedomicilieerde inwoners, dus het aantal keer 15 m³ per jaar dat je gratis krijgt voor dit gezin.
 
Vanaf 1 januari 2016 geldt een nieuwe tariefstructuur voor de drinkwaterfacturen voor heel Vlaanderen. Hierdoor vervalt de 15 m³ gratis drinkwater per gedomicilieerde maar in plaats daarvan geldt een korting op het vast recht volgens het aantal gedomicilieerden. Voor meer informatie klik hier.

(0 bytes)

Editeer

Compensatie

Tot 31 december 2015 was de compensatie gelijk aan de som van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage ter waarde van 30 m³ (per gedomicilieerd gezinslid), de gemeentelijke saneringsbijdrage ter waarde van 25 m³ (per gedomicilieerd gezinslid), de abonnementsvergoeding en 10 m³ waterverbruik (per gedomicilieerd gezinslid).

Vanaf 1 januari 2016 ontvang je een bedrag, ter waarde van 80% korting op het vast recht en op een forfaitair verbruik van 30m³ (per gedomicilieerd gezinslid) voor zowel drinkwater als afvoer en zuivering van afvalwater.

Wie heeft er recht op een compensatie?

Je hebt recht op een korting sociaal tarief maar deze kan niet rechtstreeks op de waterfactuur toegekend worden:
 • de waterfactuur staat niet op jouw naam of op naam van een gezinslid (bv. naam van syndicus, bedrijf,…)
 • de waterfactuur heeft niet enkel betrekking op het huishoudelijk waterverbruik van één enkel gezin (je woont bv. in een appartementsgebouw met één gemeenschappelijke watermeter).

Uitbetaling compensatie

De compensatie wordt rechtstreeks uitbetaald aan het gezinshoofd, rekening houdend met het aantal gezinsleden.
Als je in aanmerking komt voor een compensatie ter vervanging van de korting sociaal tarief, dan ontvang je een brief met de nodige informatie en de vraag ons uw rekeningnummer te bezorgen.

U kan hier uw rekeningnummer ingeven. Hou hiervoor uw brief met de veiligheidscode en uw rijksregisternummer bij de hand.
Indien u geen brief krijgt, dient u voor 31 december van het kalenderjaar een attest in te dienen bij uw klantendienst.
 

ONLINE INGAVE

 
Klik op onderstaande link:
 
(0 bytes)

Editeer

Korting vast recht

Per 1/1/2016 vervalt de korting van 15 m³ per gedomicilieerde inwoner maar wordt deze vervangen door een jaarlijkse korting op het vast recht.
 
Per gedomicilieerde krijgt u jaarlijks
 • een korting van 10 euro per gedomicilieerde inwoner op het vast recht drinkwater
 • een korting van 6 euro per gedomicilieerde inwoner op het vast recht gemeentelijke bijdrage voor afvoer
 • een korting van 4 euro per gedomicilieerde inwoner op het vast recht bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering
 
Deze korting op het vast recht van uw waterfactuur geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vast recht. AGSO Knokke-Heist gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 november van het vorige jaar om uw korting voor dit jaar te berekenen.
(0 bytes)

Editeer