Wat te doen bij

Verhuis

U gaat verhuizen?


Gaat u verhuizen in Knokke-Heist, zorg ervoor om ons tijdig te verwittigen.  
Spijtig genoeg stellen wij vast dat sommige abonnees dit vergeten te melden.

Dit moet schriftelijk gebeuren, in onderling overleg tussen de vorige en de nieuwe huurder of eigenaar.
Daartoe heeft het Waterbedrijf overdrachtformulieren ter beschikking die door beide partijen dienen gehandtekend te worden.
U kan deze online opvragen door te klikken op het bestand hieronder of een simpel telefoontje volstaat om ze toegestuurd te krijgen.

Zonder opzeg wordt het waterverbruik van het oud adres verder aan de laatst gekende bewoner/eigenaar gefactureerd, ook als die al naar het nieuwe adres verhuisd is.  De eindmeterstand en datum van opname zijn hierbij zeer belangrijk dus vergeet deze zeker niet in te vullen op het overdrachtformulier.

AGSO Waterbedrijf Knokke-Heist
 
't Walletje 104/101 te 8300 Knokke-Heist
Tel: 050/442 500 – Fax: 050/442 520
E-mail: waterbedrijf@agsoknokke-heist.be
 

U ontvangt uw facturen liever op een ander adres?


Indien u uw facturen liever op een ander adres ontvangt dan kan u dit doorgeven via het formulier facturatie-adres wijzigen.  

Editeer

Abnormaal waterverbruik

Het waterbedrijf informeert de klant wanneer het verbruik met 50 % en met minstens 100 kubieke meter is toegenomen ten opzichte van de vorige verbruiksperiode. Op verzoek van de klant voert het waterbedrijf dan kosteloos een eerste controleonderzoek uit om mogelijk de oorzaak van dit hoge waterverbruik te verklaren.
 
Het Algemeen Waterverkoopreglement legt ook vast onder welke voorwaarden het waterbedrijf een minnelijke schikking verleent aan klanten met een abnormaal verbruik als gevolg van een lek, nml
 1. de klant heeft gehandeld als een goede huisvader;
 2. het abnormaal hoge verbruik is het gevolg van een verborgen oorzaak;
 3. het abnormaal hoge verbruik, herrekend op jaarbasis, moet het gemiddelde jaarverbruik met minstens 100% overschrijden en minimaal 100 m3 bedragen. Als er geen historische verbruiksgegevens bestaan, wordt het gemiddelde jaarverbruik bepaald via een opname van de meterstand drie maanden na de herstelling van de oorzaak van het abnormaal hoge verbruik;
 4. de oorzaak van het abnormaal hoge verbruik moet worden vastgesteld door de exploitant of moet door de klant bewezen worden door de herstellingsfactuur;
 5. de oorzaak van het abnormaal hoge verbruik moet hersteld of weggenomen zijn;
 6. er is geen sprake van kwaad opzet of bedrog;
 7. het abnormaal hoge verbruik wordt niet veroorzaakt of in stand gehouden door een inbreuk op de gangbare wettelijke en technische voorschriften voor de binneninstallatie.
Door regelmatig uw watermeter na te kijken, kan u lekken opsporen en onaangename verrassingen vermijden. Neem de stand van de watermeter op bij het begin van een periode waarin er geen water verbruikt zal worden, bijvoorbeeld net voor u gaat slapen. Controleer 's ochtends de meterstand. Indien er een verschil is, wijst dit op een lek. Let ook op de kranen. Vervang het afsluitleertje of -rubbertje als het versleten is. Vervang de hele kraan wanneer ook de behuizing slijtage vertoont. Controleer regelmatig de doorspoelbak van het toilet.
 

Wat is een verborgen oorzaak?

Enkele voorbeelden van wat wél beschouwd wordt als een ‘verborgen oorzaak’:
 • lekken in ondergrondse leidingenlekken in leidingen die in de vloer zijn ingewerkt
 • lekken in ontoegankelijke kruipruimtes
 • lekken in een meterput
 • als aan de wettelijke en technische voorschriften is voldaan na herstelling:
  - een overdrukventiel van een warmwaterproductie of waterontharder dat blijft lopen
  - een defect aan een waterbehandelingsapparaat dat meer spoelt dan vroeger
  - een defect aan een bijvulinstallatie voor regenwater die meer bijvult dan gewenst.
Enkele voorbeelden van wat niet beschouwd wordt als een ‘verborgen oorzaak’ en dus niet in aanmerking komt voor een tussenkomst:
 • een kraan die niet afsluit
 • een lekkend toilet
 • een kelder die blijft onderlopen
 • een lek in een verlaten pand zelfs als dit verborgen is
 • een lek veroorzaakt door derden (dit moet je zelf opnemen met de veroorzaker van de schade).


(0 bytes)

Editeer

Defect of storing watertoevoer

AGSO Knokke-Heist staat in voor de watervoorzieningsinstallaties tot en met de 1e afsluitkraan na de watermeter.
De verdere installaties (2e kraan, terugslagklep met leegloop en uiteraard alle verdere leidingen en toestellen) zijn privé van de abonnee. Deze worden niet geplaatst, onderhouden noch hersteld door AGSO Knokke-Heist. Voor defecten of storingen aan dit gedeelte van de waterinstallatie dient u zélf in te staan of een beroep te doen op een aannemer van sanitaire installaties.

Als u een beroep doet op onze diensten en er wordt vastgesteld dat de oorzaak niet bij de installaties van AGSO Knokke-Heist ligt zullen wij genoodzaakt zijn de kosten voor de nutteloze verplaatsing aan de abonnee in rekening te brengen. Het is dan ook in uw belang om bij een oproep duidelijk te melden op welke plaats een defect of lek zich situeert.

Ingeval u een onderbreking in de watertoevoer vaststelt, kan de oorzaak niet bij AGSO Knokke-Heist liggen als u op bepaalde kranen of toestellen wél water heeft en op andere plaatsen niet. In dergelijk geval ligt de oorzaak zeker bij de binneninstallatie. Een dichtgedraaide afsluitkraan is dan de meest voor de hand liggende en ook de frequentst voorkomende reden.
 
Bruinkleurig water wordt meestal veroorzaakt door een plotse, tijdelijke wijziging van de waterstroom in de leidingen. Dit kan o.m. na een leidingbreuk, het afsluiten van leidingen of een plotse grote waterafname. Dergelijke storing heeft meestal een tijdelijk karakter: nadat de waterstroom terug genormaliseerd is, bezinken de stoffen terug en wordt het water opnieuw helder.

Als u verkleuring van het water vaststelt, weet dan dat dit zich in de meeste gevallen na enige tijd vanzelf terug zal herstellen.

Veelgestelde vragen

Storing of onderbreking van de watertoevoer?

Een storing van de watertoevoer uit zich door drukschommelingen of verkleuring van het leidingwater. Bij een onderbreking in de watertoevoer komt er simpelweg geen water meer uit de kraan. Dit komt omdat de watertoevoer op een bepaald punt afgesloten of afgebroken is.

Hoe worden storingen veroorzaakt?

De oorzaak van storingen in de distributie ligt meestal in turbulenties in de normale waterstroom in de leidingen. Hierdoor wordt het bezinksel welke in de
buizen ligt, omwoeld en met de stroom meegevoerd waardoor ze in de huisaansluitingen kan terecht komen.

Deze turbulentie kan o.a. veroorzaakt worden door een leidingbreuk, een plotse grote waterafname of het afsluiten van leidingen voor het uitvoeren van
werken.

Hoe worden storingen opgelost?

In principe hebben storingen een tijdelijk karakter: van zodra de waterstroom terug genormaliseerd wordt, bezinken de vaste stoffen terug en wordt het water opnieuw helder. Bij lichte verkleuring van het water iswat geduld meestal de beste remedie.

Indien de omwoeling en de verkleuring grotere proporties aannemen wordt het noodzakelijk tot spoeling van de leidingen over te gaan. Op deze wijze worden door middel van grote waterafnames de rondzwevende stofdeeltjes uit de leidingen gepurgeerd. In functie van de ernst van de omwoeling en de grootte van de getroffen sector kunnen spoelwerken soms een langere tijd in beslag nemen alvorens de leidingen volledig gezuiverd zijn.

Spoelingswerken gebeuren ook proactief. Dit wil zeggen dat de leidingen op regelmatige tijdstippen gespoeld worden om bezinksels te verwijderen. Deze
werken kunnen ook tijdelijke storingen teweeg brengen; de betrokken abonnees worden hiervan vooraf tijdig in kennis gesteld.

Brengt bruinkleurig water risico's mee?

Ofschoon bruinkleurig water er niet fris uitziet – en ook niet echt lekker smaakt - blijft het medisch gezien toch drinkbaar.
Wel bestaat het risico dat er verstoppingen ontstaan in de filters van kranen of toestellen. Het kan dan nodig zijn om deze uit te spoelen. Ook voor het
wasgoed bestaat er gevaar op verkleuring. Wij adviseren dan ook sterk om geen was te doen van zodra u verkleuring van het water vaststelt.

Bijkomend is dan nog dat de rechtspraak algemeen aanvaardt dat verkleuringen van het water occasioneel kunnen voorkomen zonder dat een fout in hoofde van de watermaatschappij kan weerhouden worden. Dit brengt met zich mee dat dergelijke schade in regel niet vergoed wordt door de verzekering.

Wat te doen bij storing?

Bij lichte storing hanteer regel 1: oefen wat geduld, meestal normaliseert de situatie zich vanzelf. Bij ernstige of langdurige storing: bel onze
maatschappij op het nummer 050/442500. Vermeld nauwkeurig uw adres en wij zullen trachten u zo spoedig mogelijk te helpen.

Hoe worden onderbrekingen in de watertoevoer veroorzaakt?

Een gesloten afsluitkraan is in regel de oorzaak van dit euvel. Een leidingbreuk of werken aan de waterleidingen kunnen eveneens aan de grondslag
liggen.
 
Hoe worden onderbrekingen in de watertoevoer opgelost?

De oplossing is op zich meestal zeer eenvoudig: de afsluitkraan openen. Probleem hierbij is het detecteren van de gesloten afsluitkraan. Om dit te bepalen gaat men best systematisch te werk.

Begin met de wateraftappunten binnen uw eigen woning te controleren (keuken, badkamer,...). Indien er wel water is op één aftappunt, maar niet op een ander, is het duidelijk dat de oorzaak bij uw eigen binneninstallatie ligt; meestal een gesloten afsluitkraan vlakbij het aftappunt waar er geen water is.
Indien er op geen enkel aftappunt water is, verifieer dan of de hoofdkraan na de watermeter open staat. Mogelijk werd deze dichtgedraaid.
Contacteer zo mogelijk een buur. Heeft die wél water dan ligt de oorzaak vermoedelijk toch bij uw eigen aansluiting; heeft die ook geen water dan wijst
dit eerder op een algemeen distributieprobleem.
 
Wat te doen bij onderbreking in de watertoevoer?

Vergewis u er vooreerst van dat de oorzaak niet bij uw privé-installatie ligt. Onderneem eerst de stappen zoals hierboven beschreven onder "Hoe worden
onderbrekingen in de watertoevoer opgelost?”.

Indien u vaststelt dat de oorzaak van het probleem niet bij uw privé-installatie ligt, maar wél bij de algemene distributie, kan u onze diensten bellen op het nummer 050/442500.

Let er wel op: Als u een beroep doet op onze diensten en er wordt vastgesteld dat de oorzaak niet bij de installaties van AGSO Knokke-Heist ligt zullen wij
genoodzaakt zijn de kosten voor de nutteloze verplaatsing aan de abonnee in rekening te brengen. Het is dan ook in uw belang om bij een oproep duidelijk te melden op welke plaats een defect of lek zich situeert.

(0 bytes)

Editeer

Keuze tariefstructuur bij gemengd verbruik

Gemengd verbruik

We spreken van een gemengd verbruik wanneer door eenzelfde watermeter water wordt geleverd zowel aan wooneenheden als aan niet-wooneenheden. Afhankelijk van de concrete situatie kan huishoudelijk of niet-huishoudelijk tarief toegepast worden. Dit geldt o.a. voor:
 • een klooster/leefgemeenschap
 • handelspand/bedrijfsgebouw met een ééngezinswoning
 • handelspand/bedrijfsgebouw met meerdere appartementen- landbouwbedrijf met gezinswoning
 • rusthuis
 • recreatiedomein.

Voorwaarden

Kiezen tussen huishoudelijk en niet-huishoudelijk tarief kan enkel als
 • de waterlevering op naam van de zaak staat,
 • het geleverde water voor gemengd gebruik is (voor bewoning + niet-huishoudelijk).

In 2016 kan je een tariefwijziging uitzonderlijk en éénmalig gratis laten gebeuren. De wijziging zal ingaan op 1.1.2016. Bij een tweede aanvraag tot wijziging, of een aanvraag na 2017, zal een administratieve kost aangerekend worden. De wijziging zal in dat geval pas ingaan op datum van aanvraag, nooit met terugwerkende kracht.

Staat de zaak op je persoonlijke naam, heb je gemengd verbruik en wens je deze over te zetten op je zaak om een tariefwijziging te vragen dan dient dit te gebeuren via een overdrachtformulier en niet via de aanvraag tot tariefwijziging.  
 


Editeer

Klachten

Wij hechten uitzonderlijk belang aan een kwaliteitsvolle dienstverlening en klantentevredenheid. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat u bij ons terecht kan als u niet tevreden bent over de werking van AGSO Knokke-Heist of vindt dat uw probleem niet of onvoldoende is opgelost.
 

Hoe dient u een klacht in?

1. Via de online helpdesk

Dien hier uw klacht in.

2. Schriftelijk

Stuur uw klacht naar AGSO Knokke-Heist,  ’t Walletje 104/101 te 8300 Knokke-Heist of mail naar info@agsoknokke-heist.be.
 
Vermeld zeker:
•          naam
•          klantnummer (indien beschikbaar)
•          telefoonnummer
•          mailadres
•          uw klacht, zo gedetailleerd mogelijk beschreven, eventueel met foto’s en documenten.

Wat doet AGSO Knokke-Heist met je klacht?

Binnen 10 werkdagen beantwoorden wij uw klacht.
Duurt de verwerking van uw klacht langer dan 10 dagen, dan informeren wij u over de termijn waarin we het dossier zullen afhandelen.
 
De klachtendienst kan uw klacht niet in behandeling nemen indien:
 • de klacht anoniem wordt ingediend;
 • u geen rechtstreeks belang hebt bij de klacht;
 • de klacht betrekking heeft op feiten van meer dan een jaar geleden;de klacht al eens door de klachtendienst werd behandeld;
 • er een andere beroepsmogelijkheid bestaat voor uw klacht;
 • de feiten die u aanklaagt maken reeds deel uit van een gerechtelijke procedure.

Niet akkoord?

Als u geen gehoor vindt bij de klachtendienst of ontevreden bent over de voorgestelde oplossing, kan u contact opnemen met de Vlaamse Milieumaatschappij of met de Vlaamse Ombudsdienst.
 
De Vlaamse Milieumaatschappij behandelt alle klachten die betrekking hebben op de toepassing van het Algemeen Waterverkoopreglement (bv. klachten rond verhuizing, facturatie, ...) of andere Vlaamse regelgeving in uitvoering van het decreet van 24 mei 2002.Overige klachten (bv. rond duidelijkheid van communicatie, aansprakelijkheidsgeschillen, ...) worden onderzocht door de Vlaamse Ombudsdienst.
 
Contactgegevens Vlaamse Milieumaatschappij

 

Klachten
rond drinkwater

Klachten
rond sanering

Adres

VMM
Afdeling Operationeel Waterbeheer
Koning Albert II laan 20, bus 16
1000 Brussel

VMM
Afdeling Ecologisch Toezicht
A.Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem

E-mail

toezichtdrinkwater@vmm.be

toezichtsanering@vmm.be

 

 

Adres


Vlaamse Ombudsdienst
 Leuvenseweg 86
 1000 Brussel 

E-mail

klachten@vlaamseombudsdienst.be

(0 bytes)

Editeer