Zoeken

Home  /  Facturen en betalingen  /  Je waterfactuur

Je waterfactuur

Op onderstaande voorbeeldfactuur vindt u meer uitleg over de voornaamste rubrieken van uw afrekeningsfactuur. Gelieve steeds uw abonneenummer en verbruiksadres(*) bij de hand te hebben als u ons contacteert i.v.m. vragen over uw factuur

 1. Waterverbruik (verbruiksperiode): deze periodes worden eveneens voor de berekening van het vast recht en korting vast recht gebruikt
 2. Tarieven: de verbruiksgrensen voor het basisverbruik zijn bepaald op jaarbasis. Uw jaarlijkse verbruiksfactuur gaat meestal niet over exact 1 kalenderjaar, daarom worden deze bedragen evenredig herberekend op basis van de verbruiksperiode
 3. Vast recht: vaste vergoeding voor drinkwater en sanering, eenmaal per jaar aangerekend volgens de verbruiksperiode
 4. Korting vast recht per gedomicilieerde: klik hier 
 5. Sociale korting: klik hier
 6. BTW berekening
 7. Factuurbedrag (eventueel staat een "overdracht niet betaald” vermeld, dit zijn openstaande bedragen van eerdere facturen/creditnota’s)
 8. Uiterste betaaldatum: op die dag moet het geld op de rekening van het waterbedrijf staan
 9. Gestructureerde mededeling: steeds vermelden bij uw overschrijving
 10. Tariefcode: klik hier
  (*) Het verbruiksadres vindt u terug bij de rubriek "betreft" op uw factuur

VoorwaArden

Factuurvoorwaarden

nieuwe waterfactuur 2016

Hoe ziet de nieuwe waterfactuur eruit?

Klik hier om de nieuwe waterfactuur te bekijken

edit
Komt er iets in de plaats van de 15m³ gratis drinkwater per gedomicilieerde persoon?

Per 1/1/2016 vervalt de korting van 15 m³ per gedomicilieerde inwoner maar wordt deze vervangen door een jaarlijkse korting op het vast recht.
 
Per gedomicilieerde krijgt u jaarlijks:
-    een korting van 10 euro per gedomicilieerde inwoner op het vast recht drinkwater
-    een korting van 6 euro per gedomicilieerde inwoner op het vast recht gemeentelijke bijdrage voor afvoer
-    een korting van 4 euro per gedomicilieerde inwoner op het vast recht bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering
 
Deze korting op het vast recht van uw waterfactuur geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vast recht. AGSO Knokke-Heist gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 november van het vorige jaar om uw korting voor dit jaar te berekenen.

edit
Welke tarieven gelden er voor mijn verbruik per 01/01/2016?

Huishoudelijke klant
 
Basistarief en comforttarief
 
Vanaf 1 januari 2016 voert de Vlaamse regering een uniforme tariefstructuur in voor alle Vlaamse drinkwaterbedrijven, om de waterfactuur transparant en uniform te maken voor gans Vlaanderen. De nieuwe tariefstructuur werkt met een basistarief en een comforttarief. Wie zuinig omspringt met water, wordt dus beloond. Deze opsplitsing in 2 tarieven geldt voor de drie onderdelen van de waterfactuur: drinkwater, afvoer van afvalwater en zuivering van afvalwater.
 
 
-    Het basistarief geldt voor een verbruik van 30 m³ per wooneenheid en 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.
-    Het comforttarief geldt voor alle verbruik daarboven.  Decretaal is vastgelegd dat de prijs voor het comforttarief het dubbele bedraagt van het basistarief.

Niet huishoudelijke klant
 
Vlak tarief
 
Niet-huishoudelijke klanten volgen een vlak tarief met een korting vanaf 1.000 m³. Heffingsplichtigen kunnen een afwijkend individueel tarief hebben voor het afvoeren en zuiveren van hun afvalwater.
 
Een overzicht van alle tarieven vindt u hier.

edit
Hoe komt het dat er reeds comforttarief aangerekend wordt zonder dat het jaarlijks basisverbruik overschreden is?

Gezien de facturatie (variabel + vast recht) gebeurt pro rata de verbruiksperiode kan het zijn dat u voor het variabele tarief soms beide tariefschijven (basis en comfort) op uw factuur ziet staan.

 

Voorbeeld: Uw verbruik van 1/1/2016 – 29/2/2016 bedraagt 20 m³ voor 1 wooneenheid met 2 gedomicilieerden.

 
Voor 2016: 366 dagen (schrikkeljaar), periode tussen 1/1/2016 en 29/2/2016 bedraagt 60 dagen.  Dit komt neer op:
 

Variabele prijs

U heeft jaarlijks recht op 30 m³ + 2x30 m³ (= 90 m³) aan het basistarief, alles daarboven is aan het comforttarief.

Pro rata verbruiksperiode:
90 m³/366 * 60 = 14,75 m³ aan basistarief voor deze periode, resterende 5,25 m³ wordt aangerekend aan het comforttarief.

 

Vast recht

U betaalt jaarlijks 100 euro vast recht en bekomt hierop een korting van 40 euro (20 euro per gedomicilieerde). Het jaarlijks vast recht bedraagt hier dus 60 euro.

Pro rata verbruiksperiode:
60 euro/366 * 60 = 9,83 euro

edit
Wanneer spreken we van huishoudelijk/ niet-huishoudelijk verbruik?

Huishoudelijke klant
Wanneer u het geleverde drinkwater hoofdzakelijk gebruikt voor bewoning, bent u een huishoudelijke klant.

Het huishoudelijk tarief geldt voor waterlevering aan wooneenheden. Dit geldt o.a. voor:
-    een ééngezinswoning,
-    een appartement met eigen watermeter,
-    meerdere appartementen met gemeenschappelijke watermeter,
-    een tweede verblijf,
-    serviceflats.

Niet huishoudelijke klant
Een niet-huishoudelijke klant verbruikt het drinkwater vooral voor niet-huishoudelijke activiteiten. Het gaat hier om:
-    leveringsadressen zonder wooneenheden: brandleidingen, winkel, fontein, algemene delen van een appartementsgebouw…
-    leveringsadressen met wooneenheden én met een ondernemingsnummer of een VMM-dossier die het drinkwater vooral voor niet-huishoudelijke activiteiten gebruiken: bedrijven, grootverbruikers….

Gemengde situaties

We spreken van een gemengd verbruik wanneer door éénzelfde watermeter water wordt geleverd zowel aan wooneenheden als aan niet-wooneenheden.
 
Afhankelijk van de concrete situatie kan huishoudelijk of niet-huishoudelijk tarief toegepast worden.
 
Dit geldt o.a. voor
-    handelspand/bedrijfsgebouw met een éénsgezinswoning;
-    handelspand/bedrijfsgebouw met meerdere appartementen;
-    landbouwbedrijf met gezinswoning;
-    een klooster  / leefgemeenschap;
-    rusthuis.

edit
Wijzigt er iets aan het statuut van beschermde klanten?

Er wijzigt niets aan het statuut van beschermde klant. Voor het toekennen van het statuut beschermde klant geldt nog steeds de situatie op 1 januari van het kalenderjaar om deze rechten te kunnen toepassen vanaf 1 juni van het kalenderjaar. Klik hier voor meer informatie over de beschermde klant

edit
Wat betekent de capaciteitsvergoeding?

Voor watermeters met een afwijkende diameter wordt een capaciteitsvergoeding aangerekend. Meer info over de tarieven kan u hier vinden.

edit
Wat is een wooneenheid?

Een wooneenheid is elke eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

edit
Welke sociale kortingen & vrijstellingen gelden?

Klik hier voor meer info

edit
Wat wijzigt er door de nieuwe tariefstructuur vanaf 2016?

Klik hier voor meer info.

edit
Wanneer kom ik in aanmerking voor een sociaal tarief?

Klik hier voor meer info.

edit

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO