Zoeken

Home  /  Producten en diensten  /  Tarieven  /  Sanering

Sanering

SANERING

Water zuiveren of saneren gebeurt op twee niveaus:
 • Op gemeentelijk niveau zorgt een netwerk van rioolaansluitingen, riolen en grachten voor de afvoer van water.
 • Vervolgens brengen collectoren het afvalwater naar grote zuiveringsinstallaties, waar het water gezuiverd wordt. Deze infrastructuur overstijgt het gemeentelijke niveau.
Uw waterbedrijf en de Vlaamse overheid betalen in belangrijke mate de kosten van deze totale watercyclus. Maar ook van u - als verbruiker van water - wordt verwacht dat u een deel bijdraagt in deze kosten. U betaalt via uw drinkwaterfactuur een integrale waterprijs. Deze prijs omvat niet alleen uw bijdrage tot de kosten van drinkwaterproductie en –transport, maar ook een saneringsbijdrage, voor de zuivering van het afvalwater.

Saneringsbijdrage

De saneringsbijdrage (bovengemeentelijk en gemeentelijk) wordt berekend volgens de mate waarin u meer of minder drinkwater verbruikt. Ze wordt verrekend in de prijs per kubieke meter. Minder drinkwater verbruiken, betekent automatisch dat u een kleinere saneringsbijdrage betaalt. Dit is logisch, gezien u ook minder afvalwater produceert.
 • Via de bovengemeentelijke saneringsbijdrage komt u tussen in de investerings- en onderhoudskosten van de collectoren en zuiveringsstations.
 • Via de gemeentelijke saneringsbijdrage draagt u bij tot de kosten van het rioleringsnetwerk op gemeentelijk niveau.
In sommige gevallen kan u vrijgesteld worden van de saneringsbijdrage.
 
Meer info over de tarieven vindt u hier.
   

Saneringsvergoeding

Als u eigen water gebruikt, loost u in dezelfde riolen als andere watergebruikers. Daarom moet u ook bijdragen in de kosten om deze infrastructuur te gebruiken en te onderhouden. Voor de afvoer van uw eigen water via de gemeentelijke riolen en grachten betaalt u een gemeentelijke vergoeding.  Omdat daarna uw afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsstation - dit gebeurt op bovengemeentelijk niveau - moet u een heffing voor waterverontreiniging betalen aan de VMM (kleinverbruikers) of een bovengemeentelijke vergoeding aan uw waterbedrijf (grootverbruikers).
 

Kleinverbruikers

Deze groep bestaat voornamelijk uit gezinnen, maar ook sommige landbouwers horen hierbij. Als kleinverbruiker ben je niet verplicht een aangifte in te dienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en beschik je over een onbemeterde winning
 
Jaarlijks ontvangt het waterbedrijf een bestand van de VMM met de dossiers van de kleinverbruikers.  Op basis van dit dossier en het aantal gedomicilieerde inwoners op 1 november op het leveringsadres, brengen we een aantal m³ in rekening. Op de saneringsvergoeding is 21% BTW van toepassing.
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinverbruikers die naast een eigen waterwinning ook aangesloten zijn op drinkwaternet en kleinverbruikers die enkel een eigen waterwinning hebben :

 • een natuurlijke persoon met eigen waterwinning/leidingwater: 10 m³ per gedomicilieerde persoon /jaar voor de eigen waterwinning, op het leidingwater betaal je een gemeentelijke saneringsbijdrage. Er wordt voor de eigen waterwinning geen vast recht aangerekend gezien het vast recht reeds werd aangerekend op het leidingwater.
 • een natuurlijke persoon met enkel een eigen waterwinning: 30 m³ per gedomicilieerd persoon /jaar + sinds 1/1/2016: vast recht ten bedrage van 20 euro met een korting van 4 euro per gedomicilieerde. Deze korting kan echter nooit groter zijn dan het vast recht zelf. Natuurlijke personen zonder gedomicilieerden betalen dus per 1/1/2016 eveneens voor hun eigen waterwinning.

Grootverbruikers

Deze groep bestaat voornamelijk uit landbouwers en bedrijven.

Grootverbruikers verbruiken minstens 500 m³ leidingwater per jaar en/of beschikken over en eigen waterwinning met een pompcapaciteit van minstens 5 m³ per uur. Jaarlijks ontvangt het waterbedrijf een bestand van de VMM met de milieudossiers van de grootverbruikers. Op basis van dit milieudossier voor het heffingsjaar, wordt jaarlijks een factuur opgemaakt met de volgende componenten:
 • Het voorlopige voorschot van het lopende jaar;
 • De definitieve afrekening van een heffingsjaar (het jaar vóór het lopende jaar);
 • Het reeds aangerekend voorschot van het heffingsjaar wordt in mindering gebracht op de afrekening.

Gemeentelijke saneringsvergoeding (afvoer)

Voor de gemeentelijke sanering rekenen wij een gemeentelijke saneringsvergoeding aan voor het afvoeren van water van de private waterwinning. Dit is een vast tarief per m³ water uit de private winning. Het tarief per m³ van de gemeentelijke saneringsvergoeding is gelijk aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op leidingwater. Op de saneringsvergoeding is 21% BTW van toepassing.

Bovengemeentelijke saneringsvergoeding (zuivering)

Tot 2013 gebeurde enkel de facturatie van de gemeentelijke saneringsvergoeding (kost afvoer afval- en hemelwater) door AGSO Knokke-Heist. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rekende via een heffingsbiljet vervolgens de bovengemeentelijke vergoeding (of heffing op waterverontreiniging) aan, voor de kosten van de zuivering. De aangerekende vergoeding hangt af van de vuilvracht.
 
Door een wijziging in wetgeving is, vanaf het kalenderjaar 2014, niet langer de VMM, maar wel uw waterbedrijf, belast met de aanrekening van de bovengemeentelijke saneringsvergoeding.
Vanaf verbruiksjaar 2014 vind je deze twee componenten (gemeentelijk en bovengemeentelijk) samen terug op één (voorlopige) factuur.
Op deze manier kan ook de bovengemeentelijke saneringsvergoeding door jouw bedrijf als fiscaal aftrekbare kost in rekening gebracht worden.

  

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO