Bouwen en verbouwen


GESCHEIDEN RIOLERING

Bij een gescheiden riolering wordt het hemelwater gescheiden gehouden van het afvalwater:

  • Een aparte riolering voert het afvalwater af naar een zuiveringsinstallatie.
  • Een aparte afvoer voert het hemelwater af naar een beek, waterloop of rivier. Onderweg infiltreert het op natuurlijke wijze in de ondergrond.

Een gemengde riolering (afvoer van afvalwater en hemelwater via dezelfde buis) brengt problemen met zich mee:

  • Bij hevige neerslag kan de riolering het afvalwater niet verwerken en wordt het teveel automatisch in de dichtstbijzijnde waterloop geloosd, met geurhinder en slechte waterkwaliteit tot gevolg.
  • Bij extreme neerslag kan het afvalwater in de riolering zo snel stijgen dat het afvalwater via rioleringsputten en straatkolken tot op straat of tot in je woning komt met overstromingen, geurhinder en waterschade tot gevolg.
  • Als het hemelwater rechtstreeks op de rioleringsbuizen is aangesloten, infiltreert het niet voldoende in de bodem. Dit veroorzaakt een verdroging van de bodem en mogelijke aantasting van de grondwaterreserves.
  • Het hemelwater verdunt het afvalwater waardoor de zuiveringsinstallaties minder goed werken.

Voor nieuwbouwwoningen is een gescheiden afvoer verplicht. Voor bestaande woningen geldt de verplichting wanneer in de straat een gescheiden riolering wordt aangelegd.

 

VERPLICHTE AFKOPPELING

Voornaamste principes

Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel of een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA), moet u het regen- en afvalwater afkomstig van uw privaat domein gescheiden afvoeren. Dit is verplicht volgens het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) en wordt afkoppeling genoemd.

Afkoppeling op privaat domein dient te gebeuren volgens het principe van de optimale afkoppeling. Dit betekent dat:

Bij bestaande open of halfopen bebouwing 100% afkoppeling moet worden gerealiseerd en dat bijgevolg alle hemelwater van het afvalwater moet worden gescheiden.

Bij bestaande gesloten bebouwing enkel het regenwater van de verharde oppervlakten dient te worden afgekoppeld waarvoor geen inpandige werken nodig zijn. In principe komt dit erop neer dat enkel de voorste helft van de daken van de gesloten bebouwingen dient te worden afgekoppeld.

Bovendien moet volgens dezelfde Vlarem hemelwater bij voorkeur afgevoerd worden via (in afnemende graad van prioriteit):

  • opvang voor hergebruik (regenwaterput)
  • infiltratie op eigen terrein
  • buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
  • lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat

Tot slot is iedereen verplicht aan te sluiten op de openbare riolering wanneer die voorzien is.

Meer informatie?