Keuring

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer of riolering van woningen en gebouwen verplicht in Vlaanderen. Deze verplichting kwam er nadat bij controles bleek dat aansluitingen vaak niet correct waren aangesloten. Foute aansluitingen brengen met zich mee dat de rendabiliteit van waterzuiveringstations daalt en het risico op bodem- en watervervuiling stijgt.
 
Het Algemene Waterverkoopreglement legt de verplichte keuring op. Dit bepaalt de rechten en plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. Deze regelgeving komt bij op de eerder al verplichte keuring van de waterleidinginstallatie.
 
De keuring is verplicht in vier gevallen:
 1. Bij de eerste ingebruikname (nieuwbouw)
 2. Bij alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen
 3. Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (op vraag van rioolbeheerder)
 4. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om af te koppelen op privédomein

Controle

 De privé-waterafvoer moet gekeurd worden op:
 • De correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • De correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad, …) op de circuits
 • Materiaal (en inhoud) van onderdelen zoals hemelwaterput, vetafscheider (op zich af te raden om te bezitten, wegens verstoppingsgevaar), septische put
 • Afvoer van hemelwater van verharde oppervlaktes
 • Infiltraties- en drainagevoorzieningen

Wanneer keuren

Op het moment dat alle aansluitingspunten aanwezig zijn, kan je pas de keuring laten uitvoeren. Je doet het wel best voor je vloerisolatie of dekvloer aanbrengt. Dan kan je nog eenvoudiger en goedkoper problemen herstellen.

Welke zaken best voorzien tijdens keuring

Om de rioolkeuring vlot te laten verlopen stelt u best volgende zaken ter beschikking van de keurder:
 • As-built rioleringsplan
 • Bouwaanvraagplannen
 • Foto’s genomen tijdens de aanleg van de riolering
 • Technische fiches en facturen van de gebruikte materialen
 • Technische fiches en facturen van de pompinstallatie voor hergebruik van hemelwater
De toezichtsputjes dienen vrij te zijn en het water moet zichtbaar zijn van bovenaf op het ogenblik van de keuring.

Conformiteitsattest

Indien uit de keuring blijkt dat alles in orde is, ontvang je een conformiteitsattest. Dit attest is nodig om een aansluiting op de openbare riolering te kunnen verkrijgen. Dit attest moet je zelf bijhouden.
 
Naast het conformiteitsattest krijg je als klant ook een opsomming van aandachtspunten. Deze waren net onvoldoende om afgekeurd te worden, maar belangrijk genoeg om in de toekomst rekening mee te houden om de levensduur van het stelsel te waarborgen.

Herkeuring

Indien het stelsel niet aan de wetgeving voldoet krijg je een non-conformiteitentabel. Dit vermeldt de vastgestelde gebreken. Dit attest moet je zelf bijhouden. Nadat je jouw systeem hebt aangepast, kan je een herkeuring aanvragen.
Naast het non-conformiteitentabel krijg je ook hier enkele aandachtspunten, die onvoldoende waren om het geheel af te keuren.

Tarieven keuring

Zie "Tarieven afvalwater"

Aanvraag tot keuring

De instanties die de riolen beheren (de gemeente, de intergemeentelijke rioolbeheerder, de drinkwatermaatschappij, …) of diens aangestelde zijn verantwoordelijk voor de keuring. Alle keuringen moeten uitgevoerd worden door erkende keuringsinstanties uitgevoerd volgens een van de overheid opgelegd stappenplan. Een lijst met keurders vind je op www.aquaflanders.be
U kan uw keuringsaanvraag ook richten aan AGSO Knokke-Heist, afdeling waterbedrijf. Dit kan via de formulieren die u kan terugvinden onderaan deze pagina.
 
Aanvraagformulier basiskeuring riolering.pdf
DELETE DETAILS
Aanvraagformulier industriële keuring riolering.pdf
DELETE DETAILS
AANVRAAGFORMULIER KEURING RIOLERING APPARTEMENT
DELETE DETAILS
Communicatiefolder keuring privéwaterafvoer
DELETE DETAILS
Onderdelenlijst keuring privéwaterafvoer
DELETE DETAILS