Tarieven

Tariefreglement 1/03/2017

Aangenomen door de Raad van Bestuur in zitting van 13/02/2017

Aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnetwerk

AANSLUITING ANDERE DAN IN EEN UITGERUSTE VERKAVELING

In het tarief is begrepen het nazicht en de definitieve indienststelling van de huisaansluiting met beide leidingen (DWA en RWA) met hun onderscheiden toezichtsmogelijkheden.

Volgende tarieven zijn m.i.v. 1/1/2019 van toepassing:

 Bij individuele of gelijktijdige aansluiting tot 5 wooneenheden (appartementsbouw):

-      € 1960 per wooneenheid.

Bij gelijktijdige aansluiting van meer dan 5 wooneenheden:

-      tem 5 wooneenheden: € 1960 per wooneenheid;

-      vanaf de 6de wooneenheid: € 860 per wooneenheid.

Hydraulische studie en toezicht

-      hydraulische studie

o  dossierkost  : € 1.000

studiekosten : kostende prijs

Uitvoering en opvolging werken

-      toezichtskosten, nazicht asbuilt plan, nazicht camera-onderzoek, nazicht proeven, visuele inspectie,

o  integratie van het asbuiltplan in het gemeentelijk rioleringsnetwerk,  per lot : € 170

o  hercontrole na herstelling gebreken : uurtarief "kosten voor opvolging van de realisatie”

-      rioolpompstation

o  nazicht volumeberekening bouwput : € 450 per pompstation

o  studie pompinstallatie : € 450 per pompstation

o  leveren en plaatsen pompinstallatie : kostende prijs verhoogd met 10 werkuren "kosten voor opvolging van de realisatie”

o  leveren en plaatsen schakelkast : kostende prijs verhoogd met 6 werkuren "kosten voor opvolging van de realisatie”

o  leveren en plaatsen elektriciteitskast : kostende prijs verhoogd met 4 werkuren "kosten voor opvolging van de realisatie”

o  integratie in de lokale sturing : kostende prijs met een minimum van 10 werkuren "kosten voor opvolging van de realisatie”

o  aansluiting op het elektriciteitsnet : kostende prijs verhoogd met 4 werkuren "kosten voor opvolging van de realisatie”

o  elektriciteitskost: kostende prijs vanaf de plaatsing van de elektriciteitsmeter tot de overname door AGSO Waterbedrijf

Aanvullende kosten

-      zijdelings verloop: € 1850 per lopende meter. De eerste meter wordt niet aangerekend:

-      tweede aansluiting van eenzelfde gebouw: de berekening van de aansluitkost gebeurt conform de fictieve opdeling van dit gebouw in twee deelgebouwen, waarbij de deelgebouwen elk afzonderlijk een huisaansluiting bekomen. De aanrekening per deelgebouw gebeurt conform art 15.1 of art 15.2.;

-      extra kosten: worden aangerekend conform artikel 19;

-      indien de aansluiting een niet-wooneenheid betreft, kunnen aanvullende kosten worden gevraagd in functie van het gevraagde lozingsdebiet. Hiertoe zal een aanrekening gebeuren volgens offerte;

-         extra werken (vb. overwelven van een gracht) worden aangerekend volgens offerte.

-      set huisaansluitingsputjes : € 250 per set

-      controleput voor vetlozing : € 140 materiaalkost + € 360 werkuren (6u)

 AANSLUITING IN EEN UITGERUSTE VERKAVELING

Aansluiting

-       € 860 per wooneenheid;

-       extra kosten worden aangerekend conform artikel 19.

Indien de aansluiting een niet-wooneenheid betreft, kunnen aanvullende kosten worden gevraagd in functie van het gevraagde lozingsdebiet. Hiertoe zal een aanrekening gebeuren volgens offerte.

BORGSTELLING

De borg per aan te sluiten wooneenheid bedraagt €200.

(0 bytes)

Editeer

Keuring van de aansluiting

KEURING VAN DE AANSLUITING

De klant kan ervoor opteren om de keuring van de aansluiting te laten uitvoeren door externe daartoe aangewezen keurders, hetzij beroep te doen op het Waterbedrijf tegen volgende tarieven:

-         Huishoudelijke keuring: € 130 per wooneenheid en/of aansluiting;

-         Gelijktijdige keuring van meerdere wooneenheden en/of aansluitingen (max 6 gelijktijdige keuringen): € 130 per aftakking of wooneenheid te verminderen met een korting voor eenmalige verplaatsingskosten van € 60 x aantal extra gelijktijdige keuringen;

-         Industriële keuring: € 180

-         Gelijktijdige industriële keuring (max 4 gelijktijdige industriële keuringen): € 180 per aftakking te verminderen met korting voor eenmalige verplaatsingskost van € 60 x aantal extra gelijktijdige keuringen. Bij appartementsgebouwen wordt er een forfaitaire vergoeding van 130 € aangerekend te vermeerderen vanaf het 2° wooneenheid met 35 € x aantal wooneenheden

-         Keuring volgens de lokale normen van de rioolbeheerder, t.t.z. voorbezinkput; put voor vetlozing en controleput voor vetlozing; gebruik van regenwater waarbij één aftappunt per wooneenheid aanwezig is in functie van één wooneenheid per schijf van 5000 l regenwater in de regenput, steeds afgerond naar boven.

° In combinatie met een eigen keuring :  inbegrepen in keuring

° niet in combinatie met eigen keuring: € 60

Bij een herkeuring:

-         Huishoudelijke herkeuring: € 90 per dossier;

-         industriële herkeuring: € 120 per dossier

Een normale huishoudelijke keuring is beperkt tot 1 uur keuring ter plaatse voor het hogervermeld tarief. Een industriële keuring is beperkt tot 1,5 uur keuring ter plaatse voor het hogervermeld tarief. Elk extra werkuur voor keuring wordt aangerekend aan € 75.

Indien de klant, na het verstrijken van 2 jaar na de plaatsing van en/of aankoppeling aan de wachtaansluiting, geen conform keuringsattest heeft afgeleverd wordt een administratieve kost van € 60 per jaar aangerekend tot het goedgekeurd keuringsattest is afgeleverd.

In zoverre de keuring gebeurt door externe keurders zal het Waterbedrijf na deze keuring een technische controle uitvoeren. De kosten voor deze controle zijn in de onder artikel 15 en 16  vastgestelde tarieven begrepen.

(0 bytes)

Editeer

Aanvullende diensten

AANVULLENDE DIENSTEN

De prijzen voor materialen en uurlonen worden toegerekend tegen de door het directiecomité jaarlijks vastgestelde eenheidsprijzen, actueel als volgt:

-      Kosten voor opmaak ontwerp: € 75 / u;

-      Kosten voor opvolging realisatie: € 75 / u;

-      Uurloon werken: € 60 / u;

-      Gebruikte materialen: tegen verkoopprijs;

-      Nodeloze of nutteloze oproep: € 60;

-      Nodeloze of nutteloze verplaatsing: aan uurloon en materiaalkost;

VERGOEDING ABUSIEF GEBRUIK 

Bij het verbreken van de verzegeling van de vergrendelklep zonder toelating van het waterbedrijf wordt een tarief van 260 € aangerekend.

Voor het abusief gebruik van de vetvanger wordt een administratieve kost van 500 € aangerekend.


(0 bytes)

Editeer