Zoneringsplan

Als burger staat u er misschien niet bij stil maar het afvalwater dat u loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er grofweg 2 opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering ofwel bent u verplicht dit zelf te doen. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin u woont.

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008. Per zuiveringszone bent u dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn per actor en per zone terug te vinden op dit geoloket.

Hier vindt u de datum van vaststelling van het definitief zoneringsplan voor uw gemeente.

Wenst u te weten tot welk zoneringsplan uw woning behoort dan klikt u op volgende link:
http://geoloket.vmm.be/zonering/index.php
 
 
Op 10 maart 2006 is het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsverplichting en het vaststellen van de zoneringsplannen goedgekeurd. Hiermee kregen de zoneringsplannen wettelijke grond. (uitvoeringsbesluit)

In september 2006 startte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met de verzending van een voorontwerp van zoneringsplan naar alle Vlaamse gemeenten. Deze plannen doorliepen een goedkeuringsprocedure waarbij zowel de betrokken als de omliggende gemeenten, de bekkenbesturen en de burger hun standpunt kenbaar konden maken. Dit alles resulteerde in een definitief zoneringsplan. Op dit plan zijn 4 zones terug te vinden:
 • het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje gearceerd);
 • het geoptimaliseerde buitengebied met recente aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd);
 • het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd (groen);
 • het individueel te optimaliseren buitengebied, waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd worden door middel van een IBA (rood).
Het vastgestelde zoneringsplan is geldig voor een periode van 6 jaar en kan in beperkte mate worden herzien n.a.v. de opmaak van de volgende bekkenbeheerplannen. De vaststelling van de eerste bekkenbeheerplannen is voorzien in de loop van 2008 en de herziening ervan is voorzien volgens de timing opgenomen in het decreet integraal waterbeheer.
 

Meer achtergrondinfo over het huidige waterbeleid is terug te vinden op de website van de VMM en in de waterwegwijzer bouwen en verbouwen . Je vindt er o.a. meer terug over het hoe en waarom van afkoppeling van hemel- en afvalwater, het aansluiten of zelf zuiveren van afvalwater en bronmaatregelen voor het beheer van hemelwater.

 

Zuiveringsplicht/aansluitingsplicht

Voor gebouwen die nog niet werden opgenomen in het huidige zoneringsplan gelden dezelfde voorwaarden als voor de gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied (rode cluster). Indien u dit vaststelt, neemt u best contact op met de technische dienst van uw gemeente om dit hiaat te melden. Hierbij kan de gemeente dan nagaan of het toch niet mogelijk is om aan te sluiten op de openbare afvalwaterriolering.

Meer informatie?
•    De handleiding "Waterwegwijzer bouwen en verbouwen” via www.vmm.be/publicaties of het infoloket van VMM (info@vmm.be, tel. 053-72 64 45).
•    www.waterloketvlaanderen.be, tel. 0800-99 004.
•    www.ruimtelijkeordening.be, rubriek "waterproblematiek”.
•    Specifieke informatie over duurzaam bouwen op www.vibe.be.

KOMT NOG NIET VOOR OP DE HUIDIGE ZONERINGSPLANNEN OF WERD TOEGEKEND AAN DE VERKEERDE ZONE

Meer achtergrondinfo over het huidige waterbeleid is terug te vinden op de website van de VMM en in de waterwegwijzer bouwen en verbouwen . Je vindt er o.a. meer terug over het hoe en waarom van afkoppeling van hemel- en afvalwater, het aansluiten of zelf zuiveren van afvalwater en bronmaatregelen voor het beheer van hemelwater.

 

Zuiveringsplicht/aansluitingsplicht

Voor gebouwen die nog niet werden opgenomen in het huidige zoneringsplan gelden dezelfde voorwaarden als voor de gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied (rode cluster). Indien u dit vaststelt, neemt u best contact op met de technische dienst van uw gemeente om dit hiaat te melden. Hierbij kan de gemeente dan nagaan of het toch niet mogelijk is om aan te sluiten op de openbare afvalwaterriolering.

Meer informatie?
•    De handleiding "Waterwegwijzer bouwen en verbouwen” via www.vmm.be/publicaties of het infoloket van VMM (info@vmm.be, tel. 053-72 64 45).
•    www.waterloketvlaanderen.be, tel. 0800-99 004.
•    www.ruimtelijkeordening.be, rubriek "waterproblematiek”.
•    Specifieke informatie over duurzaam bouwen op www.vibe.be.

 

(0 bytes)

Editeer

COLLECTIEF TE OPTIMALISEREN BUITENGEBIED (GROEN)

Aansluitingsplicht

Als uw woning gelegen is in dit gebied, dan is er momenteel nog geen rioolaansluiting voor afvalwater aanwezig op een operationele waterzuiveringsinstallatie.
In dat geval zijn er 3 mogelijke situaties:
 • lozing in een riool (vaak een ingebuisde gracht) die nog niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie;
 • lozing in een gracht;
 • indirecte lozing in de bodem (sterfput).
In deze zone wordt op termijn wel een collectieve zuivering van het afvalwater (via riolering) voorzien. De timing voor deze werken is niet steeds gekend. In afwachting van de aanleg van riolering moet het afvalwater minstens voorbehandeld worden in een septische put. De septische put moet in dat geval zowel het grijs afvalwater (bad, douche, wasmachine, keuken) als het zwart afvalwater (toilet) verwerken. Wanneer de riolering dan wordt aangesloten, kan de put (indien toegelaten door de rioolbeheerder) geheel of gedeeltelijk worden kortgesloten.

Bij aanleg van de afvoerbuizen op eigen terrein kan u nu best al wachtleidingen voorzien om bij de aanleg van de straatriolering het eigen afvalwater op eenvoudige wijze hierop aan te sluiten. Hiervoor kan u contact opnemen met de technische dienst van de gemeente of rioolbeheerder.

Scheiding van afvalwater en hemelwater

De riolering die in deze zone aangelegd wordt, zal voorzien in een optimale scheiding van afvalwater en hemelwater. Hierbij moeten volgende regels gerespecteerd worden:
 • voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd;
 • voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering, een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater verplicht.
 • Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater en de bouw van een hemelwaterput steeds verplicht.
Voor bestaande gebouwen dient deze scheiding van afvalwater en hemelwater ten laatste te zijn uitgevoerd op het ogenblik dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd.

Provinciale of gemeentelijke verordeningen kunnen steeds aanvullende verplichtingen opleggen. U doet er dus goed aan op voorhand informatie in te winnen bij de gemeentelijke technische dienst of de rioolbeheerder. De gemeente of rioolbeheerder kan voor deze werken ook technische of financiële ondersteuning bieden.

Waarom en hoe afvalwater en hemelwater scheiden?

Scheiding van hemelwater en afvalwater en hergebruik van hemelwater is de sleutelfactor om te komen tot een efficiënt en duurzaam (afval)waterbeleid. Dit zorgt immers voor:
 • een verdere aanvulling van de grondwatertafel, zodat onze watervoorraden gegarandeerd blijven;
 • een vermindering van de overstortfrequentie, zodat er bij hevige regenval minder riolen gaan overstorten in oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit dus verbetert;
 • een verminderde menging van het afvalwater en proper hemelwater, zodat het onverdunde afvalwater efficiënter kan getransporteerd en gezuiverd worden. Wat dus zowel economisch als ecologisch voordelig is;
 • een lager drinkwaterverbruik. Wanneer u gratis hemelwater gaat gebruiken, in plaats van drinkwater, reduceert u het gebruik van dit kostbare drinkwater en kan u een belangrijke besparing realiseren op de drinkwaterfactuur.
 
Het algemene uitgangsprincipe is dat hemelwater op volgende wijze (in volgorde van prioriteit) wordt aangewend:
 • opvang voor hergebruik;
 • infiltratie op eigen terrein;
 • buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
 • lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.
Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater geloosd worden in de openbare riolering voor afvalwater.

(0 bytes)

Editeer

INDIVIDUEEL TE OPTIMALISEREN BUITENGEBIED (ROOD)

Zuiveringsplicht

Als uw woning in dit gebied ligt, is er geen aansluiting op een operationele afvalwaterzuiveringsinstallatie en is die ook niet voorzien in de toekomst. Op dit ogenblik kunnen zich 3 situaties voordoen:
 • lozing in een riool (in vele gevallen een ingebuisde gracht) die niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie;
 • lozing in een gracht;
 • indirecte lozing in de bodem (sterfput).
Het afvalwater zal moeten gezuiverd worden door een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Nog aan te leggen IBA’s moeten voorzien zijn van het Europese keurmerk CE. Voor België wordt dit geïntegreerd in het vrijblijvende BENOR-certificaat. Meer informatie en een lijst van IBA’s die beschikken over dit keurmerk kan u terugvinden op http://www.certipro.be.

Reeds bestaande IBA’s die voldoen aan de huidige milieuwetgeving kunnen behouden blijven. Nieuwbouwwoningen en grondige verbouwingen worden via de bouwvergunning verplicht om onmiddellijk een IBA te plaatsen. Voor bestaande woningen volstaat het voorlopig om het afvalwater te lozen via een septische put. De septische put moet in dat geval zowel het grijs afvalwater (bad, douche, wasmachine, keuken) als het zwart afvalwater (toilet) verwerken. De datum waarop ook deze woningen een IBA moeten plaatsen, zal bij de lopende opmaak van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen vastgesteld worden.

Indien in het gebouw slechts sporadisch afvalwater wordt geproduceerd kan men eveneens opteren voor een gesloten opvangsysteem (zonder overloop naar oppervlaktewater) met periodieke ophaling.

Voor de plaatsing van een IBA voorzien heel wat gemeenten een financiële tegemoetkoming. Indien de installatienaar behoren werkt, kan je via de gemeente een vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage aanvragen. Echter kiezen tegenwoordig meer en meer gemeenten voor een collectieve uitbouw van de IBA’s op hun grondgebied. De gemeente of de rioolbeheerder neemt in dat geval de individuele saneringsplicht op zich en staat in voor de plaatsing, het beheer en het onderhoud van de IBA voor uw woning. U betaalt in dat geval een saneringsbijdrage die vergelijkbaar is met die van een inwoner die aangesloten is op de openbare riolering. Voor meer informatie kan u terecht bij de technische dienst van uw gemeente of uw rioolbeheerder.

Waarom en hoe afvalwater en hemelwater scheiden?

Scheiding van hemelwater en afvalwater en hergebruik van hemelwater is de sleutelfactor om te komen tot een efficiënt en duurzaam (afval)waterbeleid. Dit zorgt immers voor:
 • een verdere aanvulling van de grondwatertafel, zodat onze watervoorraden gegarandeerd blijven;
 • een vermindering van de overstortfrequentie, zodat er bij hevige regenval minder riolen gaan overstorten in oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit dus verbetert;
 • een verminderde menging van het afvalwater en proper hemelwater, zodat het onverdunde afvalwater efficiënter kan getransporteerd en gezuiverd worden. Wat dus zowel economisch als ecologisch voordelig is;
 • een lager drinkwaterverbruik. Wanneer u gratis hemelwater gaat gebruiken, in plaats van drinkwater, reduceert u het gebruik van dit kostbare drinkwater en kan u een belangrijke besparing realiseren op de drinkwaterfactuur.
 
Het algemene uitgangsprincipe is dat hemelwater op volgende wijze (in volgorde van prioriteit) wordt aangewend:
 • opvang voor hergebruik;
 • infiltratie op eigen terrein;
 • buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
 • lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

(0 bytes)

Editeer